John F. Deane

John F. Deane

1943 – ...

John F. Deane (born 1943 on Achill Island) is an Irish poet and novelist. He founded Poetry Ireland and The Poetry Ireland Review in 1979.
[[File:John F. Deane at Feile na Greine, Tech Amergin, Waterville. 2012.JPG thumb John F. Deane at Feile na Greine, Tech Amergin, Waterville. 2012]]